ZSEiU w Łaziskach Górnych

Technik Logistyk - tylko technikum daje ci zawód

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta[1]. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

employees 1018955 640

Uproszczoną definicję przedstawia reguła „7R” (ang.) w Polsce przetłumaczona na 7W:

 1. right product (właściwy produkt),
 2. right quantity (właściwa ilość),
 3. right condition (właściwy stan),
 4. right place (właściwe miejsce),
 5. right time (właściwy czas),
 6. right customer (właściwy klient),
 7. right price (właściwa cena)[2]. Mówi się również o formule 4C związanej z klientem (customer): jego potrzeby, koszty, wygoda zakupu, dostarczone informacje.

W ramach przedsiębiorstwa mówi się o systemie logistycznym.

Podejście logistyczne można podzielić na dwa typy:

 • podejście klasyczne (patrzenie na interesy poszczególnych elementów z osobna)
 • podejście integracyjne (całościowe) patrzenie przez pryzmat całości.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Logistyka

Logistyk organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych w fabrykach i zakładach. Potrafi zarządzać logistyką miejską: organizować i realizować usługi oraz dobierać odpowiednie do zadania środki transportu.

holland 89589 640

Potrafi organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracować rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej oraz regionalnej wykorzystuje przy tym Internet, programy komputerowe oraz marketing. Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych, prognozuje trwałość techniczną, potrzeby remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich. Zarządza także zapasami i gospodarką magazynową. Planuje zaopatrzenie materiałowe danego przedsiębiorstwa. Dobiera opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje i rozliczenia z klientami.

highway 393492 640

Ten kierunek to również doskonały wybór dla osób, które chcą przygotować się do matury (jak w liceum ogólnokształcącym) i jednocześnie zdobyć zawód i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej firmy z podstawami rachunkowości i zarządzania małą firmą.

forklift 835342 640

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w przedsiębiorstwach: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalisty ds. planowania zakupów,
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami,
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów,
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej,
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań,
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego,
 • operatora ds. zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

logistics 852939 640

Absolwent - technik logistyk potrafi:

 • określać zadania logistyczne,
 • stosować zasady logistyki w gospodarce,
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów,
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych,
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych,
 • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych,
 • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu,
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji,
 • organizować i realizować usługi recyklingowe,
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego,
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiału,
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych,
 • wyznaczyć zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
 • określać termin i wielkość zamówienia,
 • planować i organizować pracę magazynu,
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania,
 • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczenia,
 • opisywać zasady eksploatacji środków transportu,
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów,
 • ewidencjonować stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych,
 • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczące obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej,
 • analizować koszt eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich,
 • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej,
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej,
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
 • kontrolować przebieg ładunku,
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego i lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych i zwierząt,
 • obliczać koszty usług logistycznych,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
 • komunikować się i współpracować z zespołem,
 • doskonalić umiejętności zawodowe.

loading 652297 640

Program nauczania uzupełnia miesięczna praktyka zawodowa odbywająca się w klasie III.

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm