ZSEiU w Łaziskach Górnych

Technik Elektryk

 Slajd11

Dzięki współpracy z firmami z branży elektrycznej część zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowe odbywają się w prawdziwym środowisku produkcyjnym na nowoczesnych stanowiskach pracy. Pracujesz z najlepszymi w najnowocześniejszej branży przemysłu.

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

electric 1080584 640

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

 diagnosis 400220 640

KwalifikacjeE.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
                     E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
                     E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

Zadania zawodowe

wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji

dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej

instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych

stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych

dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych

planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej

udział w pracach zespołów projektowych

posługiwanie się techniką komputerową

 

Na kierunku tym kształcimy fachowców w dziedzinach elektrycznych. Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

 

W czasie trwania nauki w czteroletnim technikum elektrycznym uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe, które pozwalają im miedzy innymi:

 • dobrać przyrządy pomiarowe do badanego układu,
 • zbadać przebiegi prądu i napięcia w obwodach elektrycznych,
 • zanalizować działanie układu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów,
 • dobrać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny elektryczne i nowoczesną aparaturę sterującą,
 • poznać zasadę działania podstawowych rodzajów maszyn elektrycznych,
 • rozróżnić silniki elektryczne ze względu na ich budowę i przeznaczenie,
 • zaprojektować i wykonać instalacje oświetleniowe, mieszkaniowe, przemysłowe, alarmowe oraz sygnalizacyjne,
 • wykonać badania instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ocenić stan instalacji elektrycznych,
 • ocenić stopień zagrożenia wynikającego z nieprawidłowej pracy instalacji elektrycznych,
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobrać, zainstalować i sprawdzić środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • zaprojektować proste układy elektryczne i elektroniczne,
 • wykonać połączenia elementów elektrycznych i elektronicznych i zlokalizować proste uszkodzenia w obwodach,
 • sklasyfikować półprzewodnikowe przyrządy mocy – tranzystory, tyrystory, diody i układy scalone,
 • zastosować technikę cyfrową i analogową do projektowania i analizy układów energoelektronicznych,
 • obsługiwać prostowniki, przekształtniki, falowniki i inne urządzenia energoelektroniczne,
 • obsługiwać komputerowe oprogramowanie narzędziowe i użytkowe,
 • projektować i programować proste układy wykorzystujące sterowniki logiczne PLC,
 • scharakteryzować system elektroenergetyczny i jego elementy składowe,
 • poznać budowę linii napowietrznych i kablowych oraz zasady montażu osprzętu i przewodów,
 • określić metody produkcji i przesyłu energii elektrycznej.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość realizacji ciekawych projektów pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Technikum elektryczne przygotowuje do: projektowania, montażu, naprawy instalacji elektrycznych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych, dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, a także przeprowadzania przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania oraz usuwania uszkodzeń.

electrician 1080573 640 

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.

 

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm