ZSEiU w Łaziskach Górnych

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 • Poniedziałek  ----------------
 • Wtorek         9:00 - 14:00
 • Środa           9:00 - 14:00
 • Czwartek      11:00 - 15:30
 • Piątek           08:45 - 12:15      13:00-14:00

 

Drogi uczniu udaj się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • masz problemy osobiste, zdrowotne lub rodzinne
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami lub rówieśnikami
 • masz problemy z nauką
 • czujesz się samotny lub skrzywdzony
 • ktoś stosował wobec Ciebie przemoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • nie radzisz sobie z jakimś problemem
 • wydaje Ci się , że nikt Cię nie rozumie
 • potrzebujesz wsparcia lub pomocy
 • chcesz podzielić się swoimi sukcesami
 • chciałbyś pomagać innym
 • masz ciekawe pomysły i chęć dzielenia się nimi
 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia
 • nie wiesz co robić po ukończeniu szkoły
 • potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś….

Przyjdź zawsze, gdy stwierdzisz, że masz taką potrzebę !!!

ZAPRASZAMY

 

Zadania pedagoga

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Planowanie i koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród młodzieży.
 • Dokonywanie oceny okresowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych tj. zajęcia integracyjne, rewalidacyjne, profilaktyczno – edukacyjne, psychoedukacyjne oraz o charakterze terapeutycznym.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 • Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z różnymi specjalistami.
Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
 • Dyrekcją
 • Rodzicami
 • Nauczycielami
 • Pracownikami administracji
 • Pielęgniarką szkolną
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Sądem Rejonowym
 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Samorządowym Centrum Kultury
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Instytucje udzielające pomocy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Łaziska Górne, ul. Energetyków 5

tel. 32 326 2340, 32 326 2342

www.ops.laziska.pl

 

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka

Łaziska Górne, ul. Wyszyńskiego 8

tel. 32 721 89 10

www.mowrid.laziska.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

tel. 32 2262 071

www.poradnia.mikolowski.pl

 

Komisariat Policji

Łaziska Górne, ul. Dworcowa 3

tel. 32 226 8510

http://www.mikolow.slaska.policja.gov.pl/k15/informacje/twoj-dzielnicowy/43636,KP-Laziska-Gorne.html

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Katowice, ul. Kopernika 14

tel. 792503793

www.tkopd.katowice.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Łaziska Górne, ul. Chopina 8            

tel. 32 224 44 390, 32 224 44 498

www.pcpr.mikolowski.pl

                   

UZALEŻNIENIA ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Łaziska Górne, ul. Energetyków 5, pokój nr 1 (1 piętro)

Telefon zaufania czynny w godzinach pracy specjalistów: 32 326 23 41

mgr MICHAŁ KURDZIEJ

Wtorki (15.00-20.00)
– poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnienia

Radca prawny JAKUB PRZYBYSZ

Czwartki (15.30-17.30)

– poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

mgr TADEUSZ ROSA

Piątek (14.00-16.00) 
– poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1                

tel. 32 324 80 47

 

Pracownia Profilaktyki Narkomanii i Interwencji Kryzysowej

Gliwice, ul. Jana Pawła II 7                

tel. 32 230 89 41, 32 230 99 24

www.narkotyki.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Katowice, ul. Powstańców 31               

tel. 32 209 11 81

http://zwps.pl

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Katowice, ul. Młyńska 21                       

tel. 32 206 82 17

www.ptzn.katowice.pl

         

Ośrodek Terapii Uzależnień

Tychy, ul. Bukowa 20                       

 tel. 32 327 51 83, 605 637 072

http://mens-sana.pl/

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”

Mikołów, ul. Konstytucji 3-go maja 38           

tel. 32 226 65 50

 

Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych

Animatorów Programów Profilaktycznych

Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38                 

tel. 32 226 65 50

 

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Alkoholu

Katowice-Szopienice, ul. Korczaka 2                      

tel. 32 438 61 70

 

RUCH TRZEŹWOŚCIOWY

Grupa AA

każda niedziela początek godz. 18.15 – mitingi

Łaziska Górne, ul. Kościelna 4

 - salka przy kościele MBKRŚ (wejście od ul. Spokojnej)          

 

Klub Abstynencki „Powrót”

Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38                 

tel. 32 226 65 50

 

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego

Mikołów, ul. Wyzwolenia 5 (obok Stacji Pogotowia Ratunkowego)

 

ZABURZENIA EMOCJONALNE I PSYCHICZNE

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Dzieci

Orzesze-Zawiść, ul. Mikołowska 208              

tel. 32 22 15 670

www.otnorzesze.pl

 

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Katowice, ul. Powstańców 31               

tel. 32 209 11 81

http://zwps.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży „Feniks”

(Ośrodek Leczenia Nerwic, terapie indywidualne i rodzinne)

 1. Witosa 21, Katowice

tel. 32 209 8312

www.nzozfeniks.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Katowice, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4   

tel. 258 02 32

 

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (dla dorosłych)

Rybnik, ul. Gliwicka 33                      

tel. 795 132 111

www.psychiatria.com

 

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii

(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)

Katowice, ul. Sobieskiego 11

tel. 604 111 527,  728 923 697,  602 15 15 08,  668 163 130


TELEFONY ZAUFANIA

 • Ośrodek interwencji kryzysowych dla rodzin z problemem alkoholowym

tel. 32 256 92 78  ( czynny całą dobę )

 • Całodobowy telefon pomocy kryzysowej  

Tel. 32 205 38 80

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 801 120 002 ( dni powszednie i soboty 10.00 – 22.00, niedziele i święta 10.00 – 16.00)

www.niebieskalinia.org

 • Centrum Psychoterapii Analitycznej, bezpłatne konsultacje dla osób z problemami emocjonalnymi

tel. 32 291 79 16

 • Rodzinny punkt konsultacyjny

tel. 455 14 30

 • Młodzieżowy telefon zaufania         

Tel. 456 15 59 ( pon.-pt. 15.00 – 17.00 )

 • Pomarańczowa linia

Tel. 801 14 00 68 (połączenie bezpłatne)Pomaga rodzicom, których dzieci piją

 

NARKOTYKI

 • Pomoc dzieciom z patologii społecznej i prewencja HIV / AIDS

Tel. 800 163 006 

( wt.-czw. Od 17.00 – 22.00 )

 • ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA

Tel. 801 199 90 

(codziennie 16.00 – 21.00, 35 gr za połączenie)

 • ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA

www.narkomania.org.pl

 • „Narkomania – gdzie szukać pomocy” – informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

www.kbpn.gov.pl

 • NARKOMANIA - POMOC RODZINIE  POGOTOWIE MAKOWE

   tel. 801 109 696 

 • Pogotowie Makowe dla osób uzależnionych od narkotyków Bezpłatna infolinia 800 120 359
 • Ogólnopolski anonimowy telefon dotyczący przestępstw związanych z narkotykami:

Tel. 800 120 226 czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu

 • Dyżurny telefon zaufania Komenda Powiatowa Policji – Mikołów 

Tel. 32 737 72 00

 

 

 

Aktualności pedagogiczne

 

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu obok kompetencji nauczycieli oraz poziomu nauczania.

System bezpieczeństwa określa rozwiązania organizacyjne i techniczne mające zapobiegać wybranym zagrożeniom.  Aby czuwać nad bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i osób przebywających na terenie szkoły wprowadzono monitoring nadzorujący prawidłowe zachowanie uczniów. W opinii zwolenników, poczucie bycia obserwowanym stanowi wystarczający bodziec wywołujący bardziej przemyślane i kulturalne zachowanie.

Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz zatrudnieni specjaliści (pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna).

Poza tym utrzymywana jest ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie ucznia i jego rodziny. Wśród nich jest Sąd Rodzinny i Nieletnich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Szkoła współdziała również z Komendą Policji. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 • Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń.
 • Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

PODSUMOWUJĄC:

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo fizyczne uczniów poprzez:

 • monitoring,
 • dyżury nauczycieli na przerwach,
 • przestrzeganie zasad BHP.

Reaguje na przejawy przemocy: psychicznej, mobbing rówieśniczy, cyberprzemoc. Uczniowie informowani są o zachowaniach akceptowanych i oczekiwanych poprzez zapoznawanie z regulaminem zachowania się na terenie szkoły, procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych, programem profilaktyczno-wychowawczym.

 W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Ponadto organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów przejawiających trudności z zachowaniem, a także bieżące spotkania z psychologiem lub/i pedagogiem w miarę zaistniałych potrzeb.

Uczniowie angażowani są w przedsięwzięcia wzmacniające i promujące zachowania prospołeczne.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole mają na celu eliminowanie zachowań niepożądanych, które realizują zadania z Programu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły.

W celu wzmacniania zachowań pożądanych stosowane są pochwały, wyróżnienia, nagrody rzeczowe a w przypadku łamania regulaminu szkoły i norm społecznych obniżanie sprawowania, przestrzeganie obowiązku naprawienia szkody, informowanie instytucji interwencyjnych o nagannych i zagrażających bezpieczeństwu zachowaniach uczniów itp.)

 
 
Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość

26 stycznia 2017 roku rozpoczęła się kampania społeczna pn. "Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość" realizowana w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Pod podanym linkiem znajdziecie ciekawe spoty dotyczące środków psychoaktywnych. https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug


List Ministerstwa Edukacji Narodowej

w sprawie cyberprzemocy

Warszawa, 20 marca 2017 r.
    DPPI-DPPI.070.2.2017.RLS            

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoły
i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono,
że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Jednocześnie proszę o zorganizowanie spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania , a 94% nastolatków
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo .

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry
i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się
z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji
u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.
Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci
oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo.

Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają,
że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie
i poczuciu własnej wartości.

Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika,
że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi
z uczestnictwa we wspomnianej grze, szczególnie tymi tragicznymi. Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne,
jest bezpieczne i rozsądne. Podejmowane działania nie powinny w żaden sposób przyczyniać się do reklamy wyżej wymienionej gry wśród dzieci.

Proszę również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy
z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

Poniżej przekazuję informacje zamieszczam dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych :

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych
w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne
i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża
ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli
na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Uprzejmie informuję, że w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów
i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
oraz reagowania na zagrożenia”.
Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych
do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami
e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania:
www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.
W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania
z internetu oraz modele działań interwencyjnych.
Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach
i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych" oraz innymi materiałami .
Dodatkowo, w Ministerstwie Edukacji powstaje Zespół, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie.
Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.

Dziękując Państwu za dotychczasowe uwrażliwianie uczniów
w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetu proszę o dalsze działania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz Stanu
Maciej Kopeć

 

 

80x40 laboratorium Obszar roboczy 1

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

bekuplast logo

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU

cue cpm